LEPSZE MIESZKANIA W ZABRZU

Zwiększenie funduszu na remonty zaniedbanych mieszkań komunalnych i pustostanów. Znaczne przyspieszenie remontów części wspólnych (klatek schodowych, elewacji, dachów, fundamentów).

☑  Kompleksowa inwentaryzacja pustostanów i przyjęcie strategii ich zagospodarowania. Oferta taniego najmu w systemie „Remontuj i Mieszkaj”.

 Powiększenie zasobu, zróżnicowanie oferty i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego. Przygotowanie programu budowy nowych komunalnych budynków mieszkalnych.

☑  Radykalne skrócenie czasu oczekiwania na mieszkania komunalne i socjalne. Zwiększenie jawności zasad przydzielania mieszkań z zasobów miejskich.

☑  Zapewnienie większej dostępności osiedli i budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, ciepłej bieżącej wody i kanalizacji (m.in. ul. Reja, Hagera).

☑  Przygotowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową wraz z wytyczeniem infrastruktury rekreacyjnej (skwery, place zabaw), transportowej (ulice, chodniki, miejsca parkingowe) i usługowej (szkoły, przedszkola, sklepy itp.).

☑  Sprawiedliwe Opłaty! Stały monitoring wysokości faktycznych kosztów mediów i usług komunalnych (woda, ścieki, ciepło, odpady) celem zatrzymania (ograniczenia) nadmiernego wzrostu opłat ponoszonych przez mieszkańców.

☑  Wsparcie najemców w wyposażeniu miejskich lokali mieszkalnych w indywidualne toalety/łazienki zamiast wspólnych.

☑  Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych (zapewnienie pokrycia wkładu własnego dla osób z niskimi dochodami, wsparcie doradcze i inwestorskie w realizacji inwestycji remontowych).

☑  Terminowe regulowanie należności miasta wobec wspólnot mieszkaniowych (w tym na fundusz remontowy).

☑  Obrona praw mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, w tym w zakresie wysokości opłat, prawidłowości działania i koniecznych remontów – w granicach dozwolonych przez ustawodawstwo.

☑  Zapewnienie mieszkańcom pomocy prawnej w zakresie praw lokatorskich. Współpraca z SRK w zakresie remontu pokopalnianych budynków mieszkalnych.

☑  Umożliwienie wieloletnim dzierżawcom kupna przydomowych ogródków rekreacyjnych.

☑  Wsparcie mieszkańców nowo powstałych osiedli w wyegzekwowaniu zobowiązań podjętych przez deweloperów (np. w zakresie nawierzchni dróg, chodników i parkingów oraz prac wykończeniowych w budynkach).

☑  Stopniowa sprzedaż miejskich mieszkań obecnym lokatorom.

☑  Sprawiedliwy system ulg czynszowych dla osób o niskich dochodach, niepełnosprawnych, samotnych lub samotnie wychowujących dzieci.

Sprawdź inne pomysły na lepsze Zabrze