LEPSZA EDUKACJA W ZABRZU

Pozyskanie nowych miast partnerskich i zacieśnienie współpracy z dotychczasowymi. Wzbogacenie oferty międzynarodowych wymian i staży szkolnych i studenckich (m.in. Hiszpania, Francja, Skandynawia).

☑  Dodatkowe szkolne programy przedsiębiorczości, informatyki, języków obcych, postaw obywatelskich, edukacji regionalnej, pierwszej pomocy i kompetencji miękkich.

 Bony dla dzieci i młodzieży na zajęcia pozalekcyjne.

☑  Rozbudowa sieci szkolnych pracowni pierwszej pomocy.

 Zapewnienie możliwości zjedzenia świeżego posiłku w każdej szkole. Poprawa jakości stołówek i świetlic funkcjonujących w zabrzańskich szkołach.

☑  Podniesienie i wyrównanie poziomu nauczania miejskich placówek oświatowych, dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy, rozszerzenie dostępu do zajęć prowadzonych przez naukowców i praktyków, zacieśnienie współpracy zabrzańskich szkół średnich z uczelniami wyższymi.

☑  Urządzenie Zielonych Pracowni lub Zielonych Pracowni Pod Chmurką w placówkach, które jeszcze ich nie posiadają.

☑  Wsparcie działań szkół zmierzających do wprowadzenia standardów nauczania dających wysokie możliwości na rynku pracy (np. matura międzynarodowa).

☑  Zwiększenie wykorzystania zasobów miejskich (rzeczowych, lokalowych i instytucjonalnych) dla rozszerzenia oferty kulturalnej.

☑  Wykorzystanie zasobów lokalowych szkół i jednostek kulturalnych (w tym bibliotek) dla zajęć pozaszkolnych, całotygodniowych świetlic dziecięcych, kół zainteresowań różnych grup wiekowych, lokalnych organizacji społecznych czy inicjatyw edukacyjnych.

☑  Dążenie do ulokowania w Zabrzu wydziału języków obcych uczelni wyższej. Organizacja w Zabrzu (lub zapewnienie dostępu do zewnętrznych) wydarzeń edukacyjnych: konferencji, warsztatów, szkoleń umożliwiających nauczycielom zabrzańskich szkół i przedszkoli skuteczne podnoszenie kwalifikacji i wymianę doświadczeń.

☑  Organizacja lekcji języka polskiego i szkoleń z podstaw prawa i kultury polskiej dla mieszkańców słabo znających język, prawo i kulturę polską. Programy integracji językowej i kulturowej dzieci niepolskojęzycznych – z wykorzystaniem finansowania krajowego i europejskiego.

☑  Zagwarantowanie w budżecie miasta środków na doposażenie zabrzańskich publicznych przedszkoli i szkół w pomoce naukowe i sportowe, co umożliwi edukację zabrzańskich dzieci i młodzieży na najwyższym poziomie. Język angielski na najwyższym poziomie!

☑  Nacisk na skuteczną naukę języka angielskiego we wszystkich zabrzańskich szkołach.

☑  Promowanie praktycznej nauki, ale także umożliwienie uczniom wszystkich szkół kompleksowego przygotowania do egzaminów certyfikujących jako zwieńczenia szkolnej nauki języka i fundamentu startu w życie zawodowe.

Sprawdź inne pomysły na lepsze Zabrze