LEPSZE ZDROWIE W ZABRZU

☑  Stop Smog! Znaczne zwiększenie wysokości dotacji na zmianę przestarzałych źródeł ogrzewania i przyspieszenie wypłat tych środków. Klarowna i jednolita kampania informacyjna na temat wszystkich dostępnych źródeł dotacji do termomodernizacji i wymiany przestarzałych kotłów. Rozbudowa sieci ciepłowniczej celem poprawy jakości powietrza w sezonie grzewczym.

 

☑   Szpital XXI wieku! Restrukturyzacja i specjalizacja Szpitala Miejskiego w celu poprawy sytuacji finansowej i jakości usług medycznych. Podjęcie współpracy z Gliwicami, Bytomiem i Rudą Śląską w celu budowy wspólnej, wielospecjalistycznej, skoordynowanej sieci szpitali miejskich dostępnej dla mieszkańców wszystkich zaangażowanych miast. Przegląd zasadności utrzymania obecnej liczby stanowisk kierowniczych. Podniesienie jakości pobytu pacjentów w szpitalu miejskim (m.in. w zakresie wyżywienia, zaplecza sanitarnego oraz parkowania pojazdów).

 

☑  Stop Smród! Szybka eliminacja problemu odoru śmieci (wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi i administracyjnymi, w trybie sztabu antykryzysowego). Stanowcza postawa wobec podmiotów odpowiedzialnych za ten problem, a w razie braku współpracy bądź niewystarczającego tempa działań zaradczych – użycie prawnie dostępnych środków celem doprowadzenia do zaprzestania działalności tych podmiotów na terenie Zabrza.

☑  Zapewnienie funkcjonowania całodobowej apteki w Zabrzu.

☑  Rozbudowa i integracja miejskiej sieci mierników powietrza z istniejącymi czujnikami WIOŚ i NASK oraz stworzenie mapy internetowej wizualizującej stan powietrza w mieście w ramach miejskiej aplikacji mobilnej.

☑  Wyposażenie służb miejskich w drony monitorujące jakość powietrza.

☑  Poprawa stanu technicznego budynków ośrodków zdrowia, szczególnie zlokalizowanych w obiektach zabytkowych. Wsparcie programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców, w tym badań przesiewowych (mammografia, USG itp.).

☑  Współpraca z podmiotami medycznymi (szpitalami, przychodniami) i organizacjami pożytku publicznego w celu rozwoju profilaktyki zdrowotnej i badań przesiewowych dla mieszkańców miasta, np. podczas imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych oraz zajęć w szkołach i klubach seniora.

☑  Promowanie programów dobrowolnych szczepień (m.in. przeciw HPV, tężcowi, pneumokokom), szczególnie dla dzieci, młodzieży i seniorów.

☑  Powiększenie sieci całodobowych punktów opieki lekarskiej. Wspieranie podmiotów medycznych w celu uzupełnienia luk w systemie ochrony zdrowia przez zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów.

☑  Doposażenie pogotowia ratunkowego w dodatkowy sprzęt, w tym kolejne karetki. Lepsze skomunikowanie szpitala miejskiego i innych placówek medycznych z siecią transportu publicznego.

☑  Wyposażenie podmiotów miejskich (np. szkół, bibliotek, instytucji kultury, urzędów) w defibrylatory AED wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie pierwszej pomocy.

☑  Zapewnienie odpowiedniego wymiaru wsparcia psychologicznego dla uczniów w szkołach.

 Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

☑  Niezwłoczne aktualizowanie danych w publicznych systemach informacji o terenie, nieruchomościach i infrastrukturze dostępnych dla służb ratowniczych i centrum zarządzania kryzysowego w celu ułatwienia dojazdu na miejsce zdarzenia.

☑  Wsparcie publicznych i społecznych służb ratowniczych w doposażeniu ich w nowoczesny sprzęt ratowniczy i poszukiwawczy (w tym drony poszukiwawcze).

☑  Zacieśnienie współpracy z Sanepidem w zakresie zgłoszeń konsumentów dotyczących bezpieczeństwa żywności i kampanii informacyjnych w tym zakresie.

☑  Publikowanie alertów o wycofaniu ze sklepów produktów niebezpiecznych w miejskiej aplikacji mobilnej.

Sprawdź inne pomysły na lepsze Zabrze