Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

• Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego, ul. Mikulczycka 21A, 41-800 Zabrze.

• Dane kontaktowe to: Lepsze Zabrze, ul. Mikulczycka 21A, 41-800 Zabrze, e-mail: kontakt@lepszezabrze.pl.

• Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: dane@lepszezabrze.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania oraz archiwizacji danych.

• Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody oraz przez uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

• Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 • Uprawnione organy publiczne.
 • Podmiot realizujący usługi doradcze na podstawie wewnętrznych umów i przepisów prawa.
 • Podmioty dostarczające korespondencję.
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Podmioty świadczące usługi wspomagające, między innymi takie jak księgowość, obsługa IT.

Dane będą przetwarzane i przechowywane do czasu wycofania zgody.

Informujemy o przysługującym prawie do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii.
 • Sprostowania swoich danych osobowych.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa, przenoszenia danych.
 • Usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2).

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności i plików cookies

Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego (dalej: „KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego”, „Komitet”) przetwarza Państwa dane osobowe z pełnym poszanowaniem ochrony Państwa prywatności i zasad wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Niniejsza polityka określa sposób, w jaki Komitet wykorzystuje informacje zbierane, gdy korzystają Państwo z ze strony internetowej stowarzyszenia. Dzięki niej dowiedzą się Państwo o tym skąd Komitet posiada Państwa dane i w jaki sposób wykorzystuje informacje, które posiada, w tym informacje zbierane przy użyciu plików cookies. Polityka wskazuje także jak mogą Państwo wykonywać swoje prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka jest ważna zarówno dla tych z Państwa, którym zależy na pozytywnym doświadczeniu i zaufaniu do usług jak i dla Komitetu, który chce odpowiadać na Państwa pytania w sposób precyzyjny i wyczerpujący oraz uwzględniać Państwa potrzeby.

Niniejsza polityka może ulegać sporadycznym zmianom. W takim przypadku Komitet poinformuje o tym Państwa poprzez zmianę daty u góry niniejszego dokumentu oraz w szczególnych przypadkach, poprzez przygotowanie dodatkowych powiadomień (na przykład, poprzez dodatkowe informacje na stronie internetowej. KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego zachęca do zapoznania się z Polityką prywatności i plików cookies, gdy kontaktują się Państwo z Komtetem i, aby być na bieżąco praktykami w zakresie ochrony danych osobowych i metod, jakie mogą Państwo zastosować, aby kontrolować sposób, w jaki Państwa dane osobowe są wykorzystywane oraz aby chronić swoją prywatność

§1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego  ul. Mikulczycka 21A, 41-800 Zabrze (dalej: „KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego”, „Komitet”).

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Komitet szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Administrator Danych

KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego jest administratorem danych użytkowników strony internetowej.

KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres IP.

Komitet jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter.

Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą użytkownika, osoby zapisanej na newsletter.

Każda osoba, której dane dotyczą, a w stosunku do których administratorem jest KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego, ma prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Komitecie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@lepszezabrze.pl.

KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Komitet do retencji danych.

Komitet ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności organom ścigania.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Komitet  zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego wdrożył odpowiednie środki minimalizujące skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Komitet albo przetwarzający, pozostający w ścisłej współpracy.

§3 Pliki cookies

Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Komitetu w celu optymalizacji działań.

Na swojej stronie internetowej Komitet wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiegoinformuje, że zm iany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki cookies, z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.