LEPSZA PRZESTRZEŃ W ZABRZU

☑  Tętniące Życiem Centrum! Ożywienie przestrzeni centralnych zapewniające atrakcyjną ofertę gastronomiczną, kulturalną i rekreacyjną poprzez dodatkowe, kompleksowe wsparcie i ulgi dla firm i instytucji z branży gastronomii, kultury i rekreacji (zwolnienia z opłat za korzystanie z chodnika, ulgi czynszowe). Mały Rynek w Kwartale Sztuki (między Teatrem Nowym a Parkiem Hutniczym). Wyznaczenie strefy bez obowiązywania ciszy nocnej (na terenie położonym centralnie, ale bez bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych, m.in. na placu przy Parku Hutniczym czy w Strefie Carnall) z preferencjami dla działalności gastronomicznej, kulturalnej i rozrywkowej.
 
☑  Czyste Miasto! Regularne sprzątanie przestrzeni publicznej. Uzupełnienie brakujących ulicznych koszy na śmieci. Regularne udrażnianie drogowych kratek ściekowych. Wykorzystanie prac społecznie użytecznych i pracy osadzonych w zakładzie karnym do znaczącej poprawy czystości miasta. System odpracowywania zaległości czynszowych angażujący dłużników w prace poprawiające czystość i zadbanie przestrzeni publicznej w mieście.
 
☑  Koniec dzikich wysypisk! Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie porzucania odpadów komunalnych, budowlanych i przemysłowych na terenach zielonych poprzez monitoring terenów zagrożonych (kamery monitoringu na wjazdach i głównych alejach, fotopułapki w miejscach ustronnych często zaśmiecanych). Zadbanie o istniejące parki miejskie i skwery oraz tworzenie nowej zielonej przestrzeni publicznej, odbudowa i rozbudowa zaniedbanych terenów rekreacyjnych, zwiększenie ilości ławek, oświetlenie, monitoring, bieżące usuwanie śmieci i naprawa infrastruktury.
 

☑  Projekt „Wakacje 2025”! Wyremontowanie wszystkich zaniedbanych miejskich placów zabaw do wakacji 2025 r. Wytyczenie nowych bezpiecznych i ogólnodostępnych placów zabaw w częściach miasta, gdzie ich brakuje. Stopniowe zabezpieczenie wszystkich placów zabaw monitoringiem wizyjnym i wyposażenie ich w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych. Plenerowe Centrum Zabaw – duży, atrakcyjny, tematyczny plac zabaw w lokalizacji wybranej w plebiscycie przez mieszkańców.

☑  Bezpieczne Miasto! Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu wizyjnego. Integracja istniejących kamer w spójny system centralnie sterowany i kontrolowany w czasie rzeczywistym.

☑  3.6 Wybiegi dla psów przy każdym parku i dużym osiedlu.

☑  Przystosowanie wszystkich budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i z ograniczeniami ruchowymi. Opracowanie standardów dostępności przestrzeni publicznej, inwentaryzacja przestrzeni pod kątem dostępności oraz docelowo pełne dostosowanie otwartej przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i z ograniczeniami ruchowymi.

☑   Bezpieczne Dachy! Pełna odpowiedzialność miasta za regularne odśnieżanie dachów budynków instytucji publicznych i zwiększenie nadzoru nad wykonywaniem tego obowiązku przez podległe miastu jednostki.

☑  Zadbane Miasto! Skłonienie właścicieli i zarządców nieruchomości do dbania o budynki i ich otoczenie (naprawa ubytków nawierzchni i elewacji, pielęgnacja zieleni, zapewnienie estetyki ogrodzeń, usuwanie zaśmiecenia) poprzez atrakcyjne ulgi podatkowe za sumienne wywiązywanie się z tego obowiązku. Stanowcze egzekwowanie obowiązków właścicieli i zarządców w zakresie utrzymania czystości nieruchomości i przyległych chodników.

☑  Czysta Zieleń! Wyposażenie służb miejskich w sprzęt i środki do zbierania psich odchodów i dezynfekcji zanieczyszczeń oraz przeciwko kleszczom i komarom.

☑  Wprowadzenie koszy na psie odchody z workami i uchwytami do ich higienicznego zbierania – dla świadomych i odpowiedzialnych właścicieli czworonogów.

☑  Renowacja i wykorzystanie obiektów opuszczonych z korzyścią dla lokalnej społeczności (np. stary dworzec kolejowy w Mikulczycach, dawna porodówka przy pl. Traugutta, były dom opieki przy ul. Janika).

☑  Opracowanie i uchwalenie spójnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu przywrócenia ładu urbanistycznego oraz poprawy bezpieczeństwa i estetyki miasta i poszczególnych dzielnic.

☑  Preferencyjne opłaty za dzierżawę terenu pod wiaty śmietnikowe dla wspólnot i spółdzielni. Współpraca z właścicielami nieruchomości w celu poprawy estetyki budynków.

☑  Automatyczne wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego w każdym parku miejskim (badminton, frisbee, dezynfekowane hamaki i koce itp.) za niewielkie opłaty pokrywające koszty ich funkcjonowania.

☑  Oczyszczenie i rewitalizacja rzek i zbiorników wodnych oraz wdrożenie nowoczesnego systemu monitorowania jakości wody.

☑  Modernizacja i zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej (m.in. w rejonie ul. Piłsudskiego, Roosevelta, Lubelskiej, Parkowej, Lipowej, w Makoszowach, pod wiaduktem Wolności/Stalmacha, na terenie dworca PKP). Jednoczesna rozbudowa małej retencji w celu odzyskiwania wody deszczowej.

☑  Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Wyzwolenia. Dokończenie budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz uporządkowanie jej stanu prawnego (m.in. przy ul. Hagera).

☑  Opracowanie studium wykonalności dla budowy parkingów wielopoziomowych lub podziemnych pod centralnymi strefami mogącymi spełniać funkcje rynków lub deptaków (Plac Warszawski, Plac Krakowski, plac w Parku Hutniczym, teren wokół Domu Muzyki i Tańca).

☑   Ochrona siedlisk i tras migracyjnych dzikich zwierząt na terenie miasta.

☑  Wyznaczenie i ochrona leśnych stref ochronnych dzielnic i osiedli. Utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Las Rokitnicki” w zabrzańskiej części Lasu Rokitnicko-Miechowickiego.

☑  Dążenie do przejęcia przez miasto z rąk SRK i PKP PLK kontroli nad pokopalnianymi i pokolejowymi terenami zielonymi i inwestycyjnymi.

☑  Wytyczenie cmentarza dla zwierząt samoutrzymującego się z opłat za kwatery.

☑  Podniesienie standardów infrastruktury sanitarnej (łazienek, szatni) budynków użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych.

☑  Rozwiązanie problemu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Sprawdź inne pomysły na lepsze Zabrze

LEPSZY TRANSPORT

LEPSZA GOSPODARKA

LEPSZA
EDUKACJA

LEPSZE
ZDROWIE

LEPSZA
KULTURA

LEPSZE MIESZKANIA

LEPSZY
SPORT