LEPSZE ZARZĄDZANIE W ZABRZU

Reorganizacja urzędu miejskiego, spółek miejskich i jednostek budżetowych – zdecydowane zmniejszenie ilości wydziałów urzędu, jednostek i spółek miejskich. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zwiększenie efektywności i poprawa jakości obsługi.

Przyjazny i Pomocny Urząd! Przyspieszenie i ułatwienie obsługi urzędowej mieszkańców i przedsiębiorców, odbiurokratyzowanie procedur, pomoc w wypełnianiu dokumentów, automatycznie wypełniające się wnioski.

Dostosowanie godzin obsługi Urzędu Miejskiego do potrzeb mieszkańców. Możliwość załatwiania spraw w co najmniej dwóch dniach w godzinach późnopopołudniowych. Wydłużenie godzin funkcjonowania sali obsługi i punktów obsługi mieszkańców Urzędu Miejskiego w co najmniej 1 dzień w tygodniu do godzin wieczornych.

 Naprawmy To! Portal do zgłaszania usterek infrastruktury i przestrzeni miejskiej z funkcją banku pomysłów, na którym każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić usterkę lub pomysł na inwestycję lub ulepszenie funkcjonowania miasta.

☑ E-Urząd! Udostępnienie możliwości załatwiania wszystkich spraw urzędowych elektronicznie poprzez platformę ePUAP, upowszechnienie stosowania podpisów cyfrowych w komunikacji między obywatelami a urzędem.

Udoskonalenie Budżetu Obywatelskiego! Zwiększenie kwot na projekty dzielnicowe z uwzględnieniem liczby mieszkańców dzielnicy; wykorzystanie metod typu „Otwarta Przestrzeń” do organizacji warsztatów wypracowujących projekty do ZBO z udziałem wnioskodawców.

☑ Zwiększenie jawności procedur urzędowych oraz upublicznienie online jawnego rejestru umów z udziałem podmiotów miejskich.

☑  Analiza i zmniejszenie potrzeb lokalowych urzędu, jednostek i spółek miejskich. Zwiększenie wymiaru pracy zdalnej przy zapewnieniu odpowiedniego zaplecza technicznego.

☑  DecydujeMy! Zwiększenie siły głosu mieszkańców poprzez wykorzystanie mechanizmów konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej. Konsultowanie z mieszkańcami strategicznych decyzji w formie konsultacji online analogicznych do Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

☑  Dzielnice Decydują! Zwiększenie znaczenia rad dzielnic w zarządzaniu miastem – budżet inwestycyjny dla każdej rady dzielnicy, obowiązkowe konsultacje urzędu z radą dzielnicy w sprawie inwestycji na terenie dzielnicy.

 Wdrożenie programu monitorowania jakości usług publicznych.

 Opracowanie czytelnych informacji w formie infografik dla najczęściej realizowanych procedur urzędowych i wniosków mieszkańców.

☑ Przyjazny, czytelny i aktualny Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) oraz miejski portal mapowy; integracja wszystkich ogólnodostępnych miejskich systemów informacji.

☑  Odtworzenie formuły inicjatyw lokalnych, w ramach których mieszkańcy i organizacje społeczne mogłyby otrzymywać wsparcie finansowe i organizacyjne miasta na realizację zadań publicznych. Innowacyjna, uproszczona obsługa finansów rad dzielnic, jednostek miejskich i organizacji społecznych, oparta na transakcjach bezgotówkowych i komunikacji elektronicznej.

☑  Wdrożenie najlepszych praktyk sprawdzonych w dobrze zarządzanych miastach. Podniesienie płac pracownikom samorządowym niższego i średniego szczebla.

☑  Coroczna waloryzacja płac o wskaźnik inflacji. Szczegółowa weryfikacja wysokości wynagrodzeń prezydenta miasta, wiceprezydentów, naczelników, prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych spółek miejskich.

☑  Zmniejszenie liczebności rad nadzorczych w spółkach miejskich.

 Rzetelne i jawne konkursy na stanowiska kierownicze w administracji i spółkach miejskich (wybór na podstawie kompetencji).

☑  Aktywny wpływ władz Zabrza na rozwój i decyzje Metropolii i województwa.

☑  Zapewnienie równości płac na tych samych stanowiskach.

☑  Powołanie pełnomocnika prezydenta miasta ds. równego traktowania (zajmującego się ochroną równych praw mieszkańców niezależnie od ich płci, sprawności, pochodzenia, wyznania itp.).

☑  Ujednolicenie programów komputerowych w Urzędzie Miejskim i pozostałych jednostkach miejskich oraz ich integracja za pomocą programu zarządzającego.

Sprawdź inne pomysły na lepsze Zabrze