Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział XI:

Partycypacja i aktywność społeczna

 

91. Dzielnicowe Ośrodki Kultury w każdej dzielnicy oraz utworzenie przy nich Centrów Aktywności Seniora i Centrów Integracji Międzypokoleniowej

Cel: Rozwój aktywności kulturalnej i społecznej, aktywizacja osób starszych, zagospodarowanie czasu wolnego seniorów, dzieci i młodzieży

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2020

 

92. Wykorzystanie zasobów lokalowych jednostek oświatowych (szkół) do zajęć pozaszkolnych, np. dla całotygodniowych świetlic dziecięcych, kół zainteresowań różnych grup wiekowych, lokalnych organizacji społecznych, inicjatyw edukacyjnych

Cel: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, aktywizacja osób starszych, efektywniejsze wykorzystanie zasobu lokalowego

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2019

 

93. Innowacyjny Budżet Partycypacyjny, z wydzieleniem osobnych budżetów partycypacyjnych dla każdej jednostki miejskiej

Cel: Zwiększenie wpływu mieszkańców na decyzje samorządu

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2020

Wzorzec: Warszawa

 

94. Bank Pomysłów, do którego każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić pomysł na inwestycję lub ulepszenie funkcjonowania miasta, który zostanie obowiązkowo zweryfikowany i skonsultowany

Cel: Zwiększenie wpływu mieszkańców na decyzje samorządu, skuteczniejsza działalność urzędów

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2019

 

95. Dopuszczenie mieszkańców do zarządzania miastem przez regularne i poważnie brane pod uwagę konsultacje społeczne, m.in. wykorzystanie metody „Otwarta Przestrzeń”, warsztaty wypracowujące projekty do budżetu partycypacyjnego

Cel: Zwiększenie wpływu mieszkańców na decyzje samorządu

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2019

 

96. Zwiększenie znaczenia rad dzielnic w zarządzaniu miastem (budżet inwestycyjny dla każdej RD; obowiązkowe konsultacje urzędu z RD w sprawie inwestycji na terenie dzielnicy)

Cel: Zwiększenie wpływu mieszkańców na decyzje samorządu

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2018

 

97. Innowacyjne rady dzielnic - bezgotówkowe rozliczenia z urzędem, komunikacja z pomocą systemu ePUAP, punkt obsługi RD w każdej delegaturze UM (umożliwienie obsługi w godzinach późnopopołudniowych i wczesnowieczornych)

Cel: Ułatwienie działalności rad dzielnic, zwiększenie wpływu mieszkańców na decyzje samorządu

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2020

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze